0

Bài tập trắc nghiệm ứng dụng của tích phân

Share

om/

A.

B.

C.

D.

Câu 8. Din tích hình phẳng được gii hn bởi đồ th hàm s

, trc hoành và hai

đường thng

,

A.

B.

C.

D.

Câu 9. Din tích hình phẳng được gii hn bởi đồ th hàm s

, trục hoành và đường

thng

A.

B.

C.

D.

Câu 10. Din tích hình phng gii hn bởi đồ th hàm s

, trc tung, trục hoành và đường

thng

bng

A.

Xem Thêm:   Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán – Tài liệu luyện thi vào 10

. B.

. C.

. D.

.

Câu 11. Din tích hình phẳng được gii hn bởi đồ th hàm s

, trục hoành và hai đường

thng

A.

B.

C.

D.

Câu 12. Tính din tích

ca hình phng gii hn bởi đồ th hàm s

, trc hoành, trc

tung và đường thng

.

A.

Xem Thêm:   Sáng kiến kinh nghiệm: Dạy kiến thức hình tam giác, hình thang cho học sinh yếu lớp 5

(đvdt). B.

(đvdt). C.

(đvdt). D.

(đvdt).

Câu 13. Din tích

ca hình phng gii hn bởi đồ th hàm s

, trc hoành

, các đường

thng

,

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 14. Din tích hình phng gii hn bi hàm s

, trc

và đường thng

bng

vi

là các s nguyên dương. Khi đó giá trị ca

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 6: Tả chị gái của em (2 mẫu) – Những bài văn mẫu lớp 6

A. 11 B. 12 C. 13 D. 14

Câu 15. Tính din tích hình phng gii hn bởi đồ th hàm s

và các trc ta đ Ox, Oy ta

được:

. Chọn đáp án đúng

A. a+b+c=8 B. a>b C. a-b+c=1 D. a+2b9=c

Câu 16. Cho parabol

có đồ th như hình vẽ:

5/5 - (596 votes)