0

Bài tập trắc nghiệm Peptit dạng đặt công thức tổng quát

Share

Đăng tải bởi https://bloghoahoc.com Nguyễn Thị Thùy 01646.655.010 | Trang 2

dụ 3: Peptit X điều chế từ Glyxin. Trong X n liên kết peptit hàm lượng oxi

trong X là 31,68%. Giá trị của n là:

A. 2 B. 3 C. 6 D. 4

(Trường THPT Lương Thế Vinh/Hà Nội/thi thử lần 1-2014)

Hướng dẫn:

X: C

2n

H

3n+2

N

n

O

n+1

%

O

=

16( 1)

0,3168

57 18

n

n

n = 5

n ở đây là số mắt xích vậy số liên kết peptit là 4.

Chọn đáp án D.

dụ 4: Tripetit mạch hở X tetrapeptit mạch hở Y đều đươc tạo từ một amino axit

Xem Thêm:   Bài tập trắc nghiệm về cách phát âm ed và s/es

no mạch hở 1 nhóm COOH 1 nhóm NH

2

. Đốt chát hoàn toàn 0,1 mol X thu sản

phẩm gồm CO

2

, H

2

O, N

2

trong đó tổng khối lương CO

2

, H

2

O 36,3 gam. Nếu đốt cháy

hoàn toàn 0,2 mol Y cần số mol O

2

là:

A.1,8 B.2,8 C.3,365 D.1,875

(Trường THPT Chuyên KHTN Hà Nội/thi thử lần 3-2014)

Hướng dẫn:

3-peptit X: C

3x

H

6x-1

N

3

O

4

0,1.[18.(3x – 0,5) + 3x.44] = 36,3

x = 2

Y: C

8

H

14

N

4

O

5

: 0,2 mol

=

14 4

0,2(8 ) 1,8

42

mol

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về biến đổi khí hậu (6 mẫu)

Chọn đáp án A.

dụ 5: Thủy phân hoàn toàn m gam một pentapeptit mạch hở M thu được hỗn hợp

gồm hai amino axit X

1

,X

2

(đều no, mạch hở, phân tử chứa một nhóm NH

2

một nhóm

COOH). Đốt cháy toàn bộ lượng X

1

, X

2

trên cần dùng vừa đủ 0,255 mol O

2

, chỉ thu được

được N

2

, H

2

O và 0,22 mol CO

2

. Giá trị của m là:

A. 6,34 B. 7,78 C. 8,62 D.7,18

(Trường ĐH KHTN Huế, khối THPT Chuyên, thi thử lần 1-2014)

Hướng dẫn:

: a mol 5xa = 0,22 a = 0,22

Xem Thêm:   Bài văn mẫu lớp 12: Nghị luận xã hội về chữ nhẫn

5a(1,5x – 0,75) = 0,255 x = 2,2

m = 0,22(14,5.2,2 3 + 14.5 + 16.6) = 6,34 gam.

Chọn đáp án A.

dụ 6: X Y lần lượt các tripeptit tetrapetit được tạo thành từ cùng một amino

axit (amino axit một nhóm NH

2

một nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn một lượng

X thu được 26,4 gam CO

2

3,36 lít N

2

ktc). Cho 0,2 mol Y tác dụng với dung dịch

NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là:

A. 48,0 B.100,0 C.77,6 D.19,4

5/5 - (501 votes)