0

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề nón – trụ – cầu

Share

Mục lục

Lời nói đầu 3

Chương 3 KHỐI TRÒN XOAY 7

§1 Mặt nón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

I. Tóm tắt thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1. Mặt tròn xoay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. Mặt nón tròn xoay Hình nón tròn xoay Khối nón tròn xoay . . 7

3. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón tròn xoay 10

4. Thể tích của khối nón tròn xoay . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Xem Thêm:   Soạn bài Mùa lúa chín trang 66 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời sáng tạo Tập 2 – Tuần 26

5. Hình nón cụt và các công thức liên quan . . . . . . . . . . . . . . 11

II. Các dạng toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1. Tính toán căn bản của hình nón: đường sinh, bán kính đáy, chiều

cao, c đỉnh, diện tích, thể tích . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2. Thiết diện với hình nón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3. Nội tiếp Ngoại tiếp hình nón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

III. Bài tập trắc nghiệm tổng hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Xem Thêm:   Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 81 – Kết nối tri thức 6

§2 Mặt trụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

I. Tóm tắt thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

1. Mặt trụ tròn xoay Hình trụ tròn xoay Khối trụ tròn xoay . . . 40

2. Nội tiếp, ngoại tiếp hình trụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

3. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích . . . . . . . . 42

II. Các dạng toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

1. Tính toán căn bản: đường sinh, bán kính đáy, chiều cao, diện tích

Xem Thêm:   Soạn bài Tác phẩm của Si-le và tên phát xít trang 58

xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích . . . . . . . . . . . . 42

2. Thiết diện với mặt trụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3. Nội tiếp, ngoại tiếp hình trụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

III. Bài tập trắc nghiệm tổng hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

§3 Mặt cầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

I. Tóm tắt thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

1. Một số định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

2. Vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu . . . . . . . . . . . . 67

5

5/5 - (592 votes)