0

Bài tập toán về phân thức đại số lớp 8 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 8

Share

www.daythem.edu.vn

Bài 4:

1/ Tìm 

có giá 

2/ Tìm 

22

2 4 3( 1)

:

41

xx

B

xx





có giá 

Bài 5:Tìm giá 







m









Bài 6:a)Tìm các phân 

Xem Thêm:   Tuyển tập 50 bức hình tô màu ngôi nhà đẹp nhất dành cho bé



b)Tìm 

2

3 3 2

2

( 1) ( 1) ( 1) 1

x x A B C

x x x x



.

c) Tìm a,b,c sao cho

22

1

( 1)( 1) 1 1

ax b c

x x x x



;

d)Tìm a,b,c sao cho

1

( 1)( 2) 1 2

a b c

x x x x x x

;

Tính giá trị của biểu thức

Xem Thêm:   Lịch sử lớp 5 Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước



a)

44

22

ax a x

a ax x





; b)

 c)



;

d)



; e)



, b =

; f)



g)

 h)

– 9y = 1.

i)

22

x 2x y 1 1

:

xy

xy y xy x

















vx = 1; y =

:

2/ Tính giá 

Xem Thêm:   Toán 6 Bài 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyên

a)

22

2 7 10

99

xx

xx





 b)

22

3 5 3

44

yy

yy





-3

3/ Cho

. :

a)

b)

c)

4/ Cho 3y x = 6. :

23

26

x x y

A

yx





5/ Cho 3x  :



)

5/5 - (705 votes)