0

Bài tập Toán lớp 6: Điểm- Đường thẳng – Tia

Share

Bài tập Toán lớp 6

Chuyên đề: Điểm Đường thẳng Tia

thuyÕt: ¤n tËp díi d¹ng bµi tËp tr¾c nghiÖm:

§iÒn hoÆc côm thÝch hîp vµo chç chÊm:

1, BÊt h×nh nµo còng mét tËp hîp ……….

2, Ngêi ta dïng c¸c ch÷ c¸i ………. ®Ó ®Æt tªn cho ®iÓm c¸c ch÷ c¸i thêng ®Ó ®Æt tªn

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về sự ích kỷ

cho……………….

3, §iÓm A thuéc ®êng th¼ng d ta hiÖu ……., ®iÓm B …….. …………………ta hiÖu

B

d

4, Khi 3 ®iÓm M, N, P cïng thuéc mét ®êng th¼ng ta nãi chóng………………

5, 3 ®iÓm A, B, C kh«ng th¼ng hµng khi ………

6, Trong 3 ®iÓm th¼ng hµng, …….. chØ……. …….n»m gi÷a ……… …….cßn l¹i

7, ……. ..vµ chØ mét ®êng th¼ng ®i qua 2………. Avµ B

8, Hai ®êng th¼ng c¾t nhau khi chóng …………… chumg

9, Hai ®êng th¼ng song song khi chóng……………………………….. nµo

10, Hai ®êng th¼ng ………………………. cßn ®îc gäi hai ®êng th¼ng ph©n biÖt

11, Mçi ®iÓm trªn ®êng th¼ng gèc chung cña……………………

12, H×nh t¹o bëi ®iÓm ……….. mét phÇn ®êng th¼ng bÞ chia ra bëi ®iÓm A ®îc

Xem Thêm:   Bài thơ Hầu Trời – In trong tập Còn chơi (1921)

gäi ………. ……..gèc A

13, Hình gồm điểm O tất cả……………………………………………….gọi tia OM

14, Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B C thì hai tia AB , AC ……………, hai tia BA,

BC …………………….., hai tia CA, CB ……………………..

5/5 - (785 votes)