0

Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo sách mới – Bài tập tiếng Anh lớp 3

Share

Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo sách mới

Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo sách mới được caubinhan.com sưu tầm và tổng hợp nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập môn Tiếng Anh tốt hơn. Tài liệu bao gồm những dạng bài tập tiếng Anh trong chương trình mới của môn tiếng Anh lớp 3 nhằm giúp các em học sinh ôn luyện lại những kiến thức của môn tiếng Anh để tự tin bước vào các cuộc thi kiểm tra tiếng Anh tốt hơn. Mời quý phụ huynh và các em cùng tham khảo.

Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 3

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới

Xem Thêm:   Tiếng Anh 6 Unit 4: Preview – Soạn Anh 6 trang 38 sách Cánh diều

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất.

1. Hello, My ………. is Linda.

a. name b. is c. I am

2. What is ………name?

a. name b. my c. your

3. Nó là cây viết chì.

a. It’s a pen. b. It’s a pencil. c. It’s a rubber.

4. How do you ……. your name?

a. what b. is c. spell

5. ……… this a library? – Yes, it is.

a. Is b. who c. What

6.What is this?

a. It’s a book. b. It’s a computer. c. It’s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No. b. Yes, it is. c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school b. Primary Queen c. school Queen

Xem Thêm:   Soạn bài Thao tác lập luận so sánh – Soạn văn 11 tập 1 tuần 8 (trang 79)

II. Read and tick Y (yes) or N (no) (Em hãy đọc rồi đánh dấu tick vào cột Y (yes) hoặc N (no))

My name is Mai. I’m nine years old. This is my family. There are four people in my family. My brother likes using computer. My father likes reading. My mother likes cooking. I like playing with a cat.

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 tổng hợp

III. Look at the pictures and the letters. Write the words. (Em hãy nhìn tranh và các chữ cái cho sẵn rồi sắp xếp lại thành từ đúng)

Đề thi Tiếng Anh lớp 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 3

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 6: Tả không khí ngày Tết quê em (9 mẫu)

IV. Listen and write the words or number (Nghe và điền từ hoặc số vào chỗ trống)

1. How old is Hoa?

– She is …………… years old.

2. Where is the doll?

– It’s …………….. the bed.

3. What colour are they?

– They are ……………………

4. Have you got a cat?

– Yes, I …………………..

V. Look at and read. Put a tick (V) in a box (Nhìn vào hình và đọc câu, sau đó đánh dấu V vào ô vuông)

Tiếng Anh lớp 3

Tiếng Anh lớp 3

Trên đây là bài ôn tập tiếng Anh lớp 3 theo sách mới giúp bé học tiếng Anh dành cho trẻ em hiệu quả hơn.

5/5 - (622 votes)