0

Bài tập Tiếng Anh học kì I lớp 5 – Bài tập tiếng Anh lớp 5 học kì I

Share

Bài tập Tiếng Anh học kì I lớp 5 là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh nhằm luyện tập và củng cố kiến thức môn tiếng Anh, bên cạnh đó còn trau dồi kinh nghiệm ra đề cho quý thầy cô.

Bài tập tiếng Anh lớp 5 học kì I

I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu trả lời đúng nhất.

1. Hello, My ………. is Linda.

2. What is ………name?

3. Nó là cây viết chì.

a. It’s a pen.

b. It’s a pencil.

c. It’s a rubber.

4. How do you ……. your name?

5. ……… this a library? – Yes, it is.

6. What is this?

a. It’s a book.

b. It’s a computer.

c. It’s a ruler.

7. Is this a school bag?

a. No.

b. Yes, it is.

c. it is not

8. Queen priryma soochl.

a. Queen primary school

b. Primary Queen

c. school Queen

II. Read and tick Y (yes) or N (no) (Em hãy đọc rồi đánh dấu tick vào cột Y (yes) hoặc N (no))

My name is Mai. I’m nine years old. This is my family. There are four people in my family. My brother likes using computer. My father likes reading. My mother likes cooking. I like playing with a cat.

Bài tập Tiếng Anh học kì I lớp 5

Bài tập Tiếng Anh học kì I lớp 5

III. Look at the pictures and the letters. Write the words. (Em hãy nhìn tranh và các chữ cái cho sẵn rồi sắp xếp lại thành từ đúng)

Bài tập Tiếng Anh học kì I lớp 5

Bài tập Tiếng Anh học kì I lớp 5

IV. Listen and write the words or number (Nghe và điền từ hoặc số vào chỗ trống)

1. How old is Hoa?

– She is …………… years old.

2. Where is the doll?

– It’s …………….. the bed.

3. What colour are they?

– They are ……………………

4. Have you got a cat?

– Yes, I …………………..

V. Look at and read. Put a tick (V) in a box (Nhìn vào hình và đọc câu, sau đó đánh dấu V vào ô vuông)

Bài tập Tiếng Anh học kì I lớp 5

Bài tập Tiếng Anh học kì I lớp 5

5/5 - (607 votes)
Xem Thêm:   GDCD 9 Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật