0

Bài tập rèn luyện kỹ năng đọc bảng biến thiên, đồ thị hàm số

Share

Mục lục

1 Từ hàm số, xác định đồ thị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Từ đồ thị hoặc bảng biến thiên, xác định hàm số và tính chất của các hệ số . . . . . 6

3 Từ đồ thị hoặc bảng biến thiên, xác định các thông tin của hàm số . . . . . . . . . . 15

4 Các bài toán v đồ thị hàm trị tuyệt đối . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Xem Thêm:   Bài văn mẫu lớp 9: Phân tích nghệ thuật ẩn dụ trong bài thơ Viếng lăng bác

5 Từ đồ thị hoặc bảng biến thiên, biện luận nghiệm của phương trình . . . . . . . . . . 21

6 Các bài toán khai thác tính chất đồ thị của đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

7 KEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

B. C DẠNG BÀI TẬP

1 Từ hàm số, xác định đồ thị

Câu 1 (THPT Chuyên Sơn La lần 2 2017). Trong các hình vẽ sau, hình nào biểu diễn đồ

thị hàm số y = x

4

+ 2x

2

+ 3?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2 (THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc, 2017). Đồ thị hàm số y = 3x

4

7x

2

+ 1 dạng nào

trong các dạng sau đây?

Xem Thêm:   Toán lớp 5: Nhân một số thập phân với một số thập phân trang 58

A.

x

y

O

. B.

x

y

O

.

C.

x

y

O

. D.

x

y

O

.

Câu 3 (THPT Triệu Sơn 2, Thanh Hóa, lần 3 2017). Đồ thị hàm số y =

x + 1

x + 1

dạng

nào trong các dạng sau đây?

3

5/5 - (852 votes)