0

Bài tập ôn tập chương II Hình học lớp 6 – Bài tập trắc nghiệm và tự luận lớp 6 Hình học chương 2

Share

A.

xOt =

yOt B.

xOt +

tOy =

xOy

C.

xOt +

tOy =

xOy và

xOt =

yOt D. Tất cả các câu trên đều sai.

Câu 10: Cho hình vẽ (H.2)

có số đo là:

A. 145

B. 35

C. 90

D. 55

Câu 11: Cho hình vẽ ( H.3) đường tròn tâm O,

bán kính 4cm. Một điểm A

(O;4cm) thì:

A. OA = 4cm B. OA = 2cm

C. OA = 8cm D. OA = 6cm

Câu 12: Hình vẽ (H.4) có:

A. 4 tam giác B. 5 tam giác H.4

Xem Thêm:   Địa lí lớp 5 Bài 26: Châu Mĩ (Tiếp theo) – Giải bài tập Địa lí 5 trang 123

C. 6 tam giác D. 7 tam giác

Câu 13: Góc là hình gồm:

A.Hai tia cắt nhau. B. Hai tia chung gốc.

C.Hai tia cùng thuộc một mặt phẳng. D.Hai tia ở hai nửa mặt phẳng đối nhau.

Câu 14:Hai góc kề bù khi:

A. Hai góc có chung một cạnh.

B. Hai góc có chung một đỉnh.

C. Hai góc có chung một đỉnh và chung một cạnh.

D. Hai góc có chung một cạnh còn hai cạnh kia là hai tia đối nhau.

Xem Thêm:   Soạn bài Cửa Tùng trang 109 – Tiếng Việt Lớp 3 tập 1 – Tuần 13

Câu 15: Khi nào thì

xOy yOz xOz

?

A. Khi tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz B. Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox

Oz

C. Khi tia Oz nm giữa hai tia Ox và Oy D. Cả A , B , C .

Câu 16: Tia Ot là tia phân giác ca góc xOy khi :

A.

C.

xOt tOy xOy

B.

Xem Thêm:   Soạn bài Bố cục của văn bản – Soạn văn 8 tập 1 bài 2 (trang 24)

xOt tOy xOy

D.

Câu 17 : Hai góc xOt tOy là hai góc kề bù . Biết

= 80

, góc tOy có số đo là :

A. 10

B. 50

C. 80

D. 100

Câu 18 : Góc mOn có số đo 40

, góc phụ với góc mOn có số đo bằng :

A. 50

B. 20

C. 135

D. 90

Câu 19: Lúc 6 giờ đúng kim phút và kim giờ tạo thành góc :

5/5 - (696 votes)