0

Bài tập nguyên lý thống kê – Dành cho sinh viên

Share

BÀI TẬP NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

Tài liệu gồm 53 bài tập về môn Nguyên lý thống kế, mời các bạn theo dõi:

Bài 1. (Số tương đối kế hoạch, số tương đối động thái, số tương đối kết cấu)

Có số liệu về tình hình hoạt động của các cửa hàng thuộc một công ty như sau:

Bài tập nguyên lý thống kê

Bài tập nguyên lý thống kê

Hãy xác định các chỉ tiêu sau cho từng cửa hàng và chung cho công ty:

a. Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch năm 1994?b. Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch doanh số bán 1993 và 1994?c. Tốc độ phát triển?d. Tỷ trọng doanh số theo mức thực hiện năm 1993 và 1994?e. Nếu cửa hàng B hoàn thành đúng kế hoạch thì tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch của công ty sẽ là bao nhiêu?.

Bài 2 (Số tương đối kết cấu, số tương đối kế hoạch, số tương đối động thái)

Có số liệu chỉ tiêu giá trị sản xuất của 3 xí nghiệp thuộc một công ty như sau:

Bài tập nguyên lý thống kê

Bài tập nguyên lý thống kê

Hãy tính:

a. Kết cấu (tỷ trọng) giá trị sản xuất theo kế hoạch của mỗi xí nghiệp?b. Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch quý II của mỗi xí nghiệp và chung cho công ty?c. Tốc độ phát triển chỉ tiêu giá trị sản xuất của từng xí nghiệp và chung cho công ty?d. Nếu xí nghiệp số 3 hoàn thành đúng kế hoạch quý II thì tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch của công ty sẽ là bao nhiêu?

Bài 3. (số tương đổi kế hoạch, số tương đối động thái).

Doanh số bán của công ty ABC năm 19X1 là 4000 triệu đồng. Mục tiêu của công ty năm 19X2 sẽ tăng doanh số 8% so với năm 19X1. Năm 19X2 doanh số của công ty là 4500 triệu đồng.

Hãy tính:

a- Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch năm 19X2.b- Tốc độ phát triển năm 19X2 so với 19X1.

Download tài liệu để xem chi tiết

5/5 - (789 votes)
Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 6: Đóng vai mụ vợ kể lại truyện Ông lão đánh cá và con cá vàng