0

Bài tập lý thuyết Hóa học vô cơ (có đáp án)

Share

Biên soạn : Thầy Nguyễn Minh Tuấn – THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ – ĐT : 01223 367 990

Dù bạn đã chọn cho mình con đường nào đi nữa hãy đi suốt con đường đó bằng niềm đam mê và nhiệt huyết của mình!

Nguyên tử Y tổng số electron trên các phân lớp p 11, suy ra cấu nh electron của Y

2 2 6 2 5

Nhận xét không đúng là “Đơn cht Y tác dụng O

2

ở nhiệt độ thường”.

Thực tế, Cl

2

nói riêng các nguyên tố halogen nói chung không phảnng được với O

2

.

Các nhận t còn lại đu đúng.

Na được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối halogen của nó.

Na và Cl có trong khoáng vật xinvinit (KCl.NaCl)

Hợp cht NaCl là hợp cht ion.

Câu 12: Liên kết hóa học trong phân tử

thuộc loại liên kết

A. hiđro. B. ion.

C. cộng hóa trị có cực. D. cộng hóa trị không cực.

Hướng dẫn giải

Liên kết trong phân tử Br

Xem Thêm:   Soạn bài Ra-ma buộc tội – Soạn văn 10 tập 1 tuần 6 (trang 55)

2

là liên kết giữa hai nguyên tử phi kim của cùng một nguyên tố, đó là liên kết cộng

hóa trị không phân cực.

Câu 13: Khi so sánh NH

3

với NH

4

+

, phát biểu không đúng là :

A. Trong NH

3

và NH

4

+

, nitơ đều có số oxi hóa -3.

B. Phân tử NH

3

và ion NH

4

+

đều chứa liên kết cộng hóa trị.

C. Trong NH

3

và NH

4

+

, nitơ đều có cộng hóa trị 3.

D. NH

3

có tính bazơ, NH

4

+

có tính axit.

Hướng dẫn giải

Phát biểu không đúng “Trong NH

3

và

, niđu cộng a trị 3”. Phát biểu đúng phải : Trong

NH

3

, nitơ có cộng hóa trị lần lượt là 3 và 4.

Các phát biểu còn lại đu đúng.

Câu 14: Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử H

2

O là liên kết

A. cộng hoá trị không phân cực. B. ion.

C. cộng hoá trị phân cực. D. hiđro.

Hướng dẫn giải

Liên kết trong phân tử H

Xem Thêm:   Bài tập ôn hè môn tiếng Anh lớp 7 – Bài tập tiếng Anh lớp 7 lên lớp 8

2

O liên kết cộng hóa trhình thành bởi hai nguyên tử phi kim có độ âm điện khác

nhau, đó là liên kết cộng hóa trị phân cực.

Câu 15: Nguyên tử của nguyên tố X electron mức năng lượng cao nhất 3p. Nguyên tử của nguyên tY

cũng có electron mức năng lượng 3p một electron lớp ngoài ng. Nguyên tử X Y selectron

hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là :

A. khí hiếm và kim loại. B. phi kim và kim loại. C. kim loại và khí hiếm. D. kim loại và kim loại.

Hướng dẫn giải

Nguyên tử nguyên tY có electron ở mức năng lượng 3p có 1 electron lớp ngoài cùng, suy ra cấu hình

electron của Y là 1s

2

2s

2

2p

6

3s

2

3p

6

4s

1

. Nguyên tử X electron mức năng lượng cao nhất 3p X, Y số

electron hơn kém nhau là 2, suy ra cấu hình electron của X là 1s

2

2s

2

2p

6

3s

2

3p

5

. Vậy X là phi kim vì có 5 electron

Xem Thêm:   Mẫu bài dạy minh họa Mô đun 4 môn Mĩ thuật Tiểu học

ở lớp ngoài cùng, Y là kim loại vì có 1 electron ở lớp ngoài cùng.

Câu 16: Ion X

2+

có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản

. Nguyên tố X là

A. Ne (Z = 10). B. Mg (Z = 12). C. Na (Z = 11). D. O (Z = 8).

Hướng dẫn giải

Ion X

2+

có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản

. Suy ra nguyên tử X có cấu hình electron là :

. Vậy X là Mg (Z = 12)

Câu 17: Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp

xếp theo chiều gim dầnn kính nguyên tử từ trái sang phải là:

A. K, Mg, Si, N. B. Mg, K, Si, N. C. K, Mg, N, Si. D. N, Si, Mg, K.

Hướng dẫn giải

Trong 4 nguyên tố K, N, Si, Mg thì K có 4 lớp electron, N có 2 lớp electron, Si và Mg có 3 lớp electron. Suy

ra bán kính nguyên tử của K ln nhất của N nhỏ nhất. Đối vi Si Mg, do

nên

. Vậy ta

:

.

5/5 - (743 votes)