0

Bài tập đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song lớp 7

Share

Học Toán cùng thầy Toán Họa – 0986 915 960

[Document title]

PHÁT TRIỂN TƯ DUY HỌC MÔN TOÁN 7

Bài 5: Hai đường thẳng

cắt nhau tại O sao cho

AOC

a) Tính số đo các góc còn lại;

b) Vẽ tia

phân giác của

tia đối của tia

Chứng minh

tia phân giác

của

…………….………………………………….………………

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 7: Tổng hợp kết bài Cuộc chia tay của những con búp bê (22 mẫu)

…………….………………………………….………………

…………….………………………………….………………

…………….………………………………….………………

…………….………………………………….………………

…………….………………………………….………………

…………….………………………………….………………

…………….………………………………….………………

Bài 6: Trong hình vẽ bên,

O

a) Tính

b) Vẽ tia

sao cho

là hai góc đối đỉnh. Trên nửa

mặt phẳng bờ

chứa tia

, vẽ tia

sao cho

tOy

.

Hai góc

là hai góc đối đỉnh không? Giải thích?

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Nghị luận về ô nhiễm môi trường biển (Dàn ý + 7 mẫu)

…………………………..………………………………….

…………………………..………………………………….

…………………………..………………………………….

…………………………..………………………………….

…………………………..………………………………….

…………….………………………………….………………

…………….………………………………….………………

…………….………………………………….………………

…………….………………………………….………………

…………….………………………………….………………

Bài 7: Cho điểm O nằm trên đường thẳng AB. Vẽ trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB các tia OC,

Xem Thêm:   Kế hoạch bài dạy Mô đun 4 Tiểu học – Tất cả các môn

OD sao cho

AOC BOD Gọi OE là tia đối của tia OD. Tia OA là tia phân giác của góc nào?

…………….………………………………….………………

…………….………………………………….………………

…………….………………………………….………………

…………….………………………………….………………

…………….………………………………….………………

…………….………………………………….………………

…………….………………………………….………………

…………….………………………………….………………

n

m

x’

3x –

4x – 10°

O

5/5 - (646 votes)