0

Bài tập định luật bảo toàn Electron – Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 12

Share

3

Áp dụng công thức 2 ta có: m

muối

= m

kim loại

+ m

ion tạo muối

= 20 + 71.0,5=55.5g

Chọn đáp án A.

Ví dụ 4. Hòa tan 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc)

và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m(g) muối, m có giá trị là

A. 31,45g.

B. 33,25g. C. 3,99g. D. 35,58g.

Áp dụng công thức 2 ta có: m

muối

= m

kim loại

+ m

ion tạo muối

= (9,14-2,54)+ 71.7,84/22,4 =31,45 g

Chọn đáp án A

Ví d 5: Hòa tan hết 7,74 gam hn hp bt Mg, Al bng 500ml dung dch hn hp HCl 1M và H

2

SO

Xem Thêm:   Tiếng Anh 12 Unit 3: Project – Soạn Anh 12 trang 41

4

0,28M thu

được dung dch X và 8,736 lít khí H

2

(đktc). Cô cn dung dch X thu được lượng mui khan là:

A. 38,93 g B. 25,95 g C. 103,85 g D.77,86 g

Giải: Tổng số mol H

+

là: 0,5.(1+2.0,28)=0,78 mol

Số mol H

2

là: 8,736:22,4 = 0,39 mol

2H

+

+ 2e

→ H

2

0,78 0,39

Lượng H

+

tham gia phản ứng vừa đủ.

Áp dụng công thức 2 tính khối lượng muối:

m

muối

= m

2 kim loại

+

2

4

SO

Cl

mm

= 7,74 + 1.0,5.35,5 + 0,28.0,5.96 =38,3 g

Chọn đáp án A.

Ví d 6: Cho 24,6 gam hn hp Mg, Al, Fe phn ng hết vi dung dch HCl thu được 84,95 gam mui khan. Th

tích H

Xem Thêm:   Tập làm văn lớp 4: Tả cái thước kẻ của em

2

(đktc) thu được bng:

A. 18,06 lít

B. 19,04 lít C. 14,02 lít D. 17,22 lít

Giải: Từ biểu thức tính khối lượng muối:

m

mui

= m

kim loi

+ 71.

2

H

n

84,95 = 24,6 + 71.

4,22

2

H

V

2

H

V

= 22,4.(

71

6.2495,84

) = 19,04 lít

Chọn đáp án B.

Ví d 7: Chia hn hp hai kim loi A, B có hóa tr không đổi thành hai phn bng nhau. Phn 1 hòa tan hết

trong dung dch HCl, thu được 1,792 lít khí H

2

(đktc). Phn 2 nung trong oxy thu được 2,84 gam hn hp các

oxit. Khi lượng hn hp hai kim loi trong hn hp đầu là:

A. 1,56 gam

B. 3,12 gam C. 2,2 gam D. 1,8 gam

Giải: Đặt công thức chung của hai kim loại A, B là M, có hóa trị n.

Phần 1:

Xem Thêm:   Chính tả bài Mùa thu của em trang 45 – Tiếng Việt Lớp 3 tập 1 – Tuần 5

2

222 nHMnHM

n

e (M nhường) =

e (H

+

nhn)

Phần 2:

n

OMnOM

22

2

e (M nhường) =

e (O

2

nhn)

e (H

+

nhn) =

e (O

2

nhn)

2

22 HeH

0,16

4,22

792,1

2

2

24 OeO

a

4a

4a = 0,16

a = 0,04 mol O

2

.

Gọi m là khối lượng của M trong mỗi phần.

Ta có:

m + 0,04.32 = 2,84

m = 1,56 gam

5/5 - (651 votes)