0

Bài tập dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

Share

CHƯƠNG III – DÃY SỐ

BÀI 1: DÃY SỐ

Câu 1. [1D3-1] Cho dãy số



Un

với

1

n

n

Un

.Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Năm số hạng đầu của dãy là :

6

5

;

5

5

;

4

3

;

3

2

;

2

1

.

B. 5 số số hạng đầu của dãy là :

6

5

;

5

4

;

4

3

;

3

2

;

2

1

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 12: Nghị luận xã hội về ý thức học tập của học sinh

.

C. Là dãy số tăng.

D. Bị chặn trên bởi số 1.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Thay

n

lần lượt bằng

1, 2, 3, 4, 5

ta được 5 số hạng đầu tiên là

12345

;;;;

23456



.

Câu 2. [1D3-2] Cho dãy số



n

u

với

2

1

n

u

nn

.Khẳng định nào sau đây sai?

Xem Thêm:   Soạn bài Làng – Soạn văn 9 tập 1 bài 13 (trang 162)

A. Năm số hạng đầu của dãy là:

30

1

;

20

1

;

12

1

;

6

1

;

2

1

;

B. Là dãy số tăng.

C. Bị chặn trên bởi số

1

2

M

.

D. Không bị chặn.

Hướng dẫn giải

Chọn B.

Ta



 

1

2

2

1111 2

12 1 12

11

nn

uu

nn n n nn nn n

nn



Xem Thêm:   Giới thiệu Sài Gòn bằng tiếng Anh – Viết về Sài Gòn bằng tiếng Anh





vi

1n

.

Do đó

n

u

là dãy giảm.

Câu 3. [1D3-2] Cho dãy số

n

u

với

1

n

u

n

.Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Năm số hạng đầu của dãy là :

5

1

;

4

1

;

3

1

;

2

1

;1

.

B. Bị chặn trên bởi số 1

 .

5/5 - (860 votes)