0

Bài tập các phép tính về số tự nhiên – Bài tập Toán lớp 6

Share

b) s 999 tổng các chữ số bằng 27, thế nếu tách riêng s 999 , rồi kết hợp 1 với 998; 2

với 997 ; 3 với 996;… thành từng cặp để tổng bằng 999, thì mỗi tổng như vậy đều

tổng các chữ số 27. vậy 499 tổng như vậy ,cộng thêm với s 999 cũng tổng các

chữ số bằng 27. do đó tổng các chữ số nêu trên 27. 50 = 13500.

dụ 5 . Tìm số hai chữ số,biế rằng nếu viêt chữ s xen giữa hai chữ của số đó thì

Xem Thêm:   Training là gì? Kỹ năng biên soạn bài giảng training

được số ba chữ số gấp 9 lần số hai chữ số ban đầu.

Giải :

gọi số hai chữ số phải tìm

trong đó a,b các số tự nhiên từ 1 đến 9. theo đề bài ,ta

:

= 9

hay 100a + b = 9( 10a + b ) hay 100a + b = 90a + 9b

Do đó 5a = 4b. bằng phép thử trực tiếp ta thấy trong các số tự nhiên từ 1 đến 9 chỉ

a = 4 ,b = 5 thỏa mãn 4a = 5b. Số hai chữ số phải tìm 54.

dụ 6 : T ính A = 2002. 20012001 2001. 20022002

Xem Thêm:   Bài thơ Hai chữ nước nhà – Trích Bút quan hoài I (1924)

Hướng dẫn A = 2002. (20010000 + 2001) 2001. (20020000 + 2002)

= 2002. (2001. 10

4

+ 2001) 2001. (2002. 10

4

+ 2001)

= 2002. 2001. 10

4

+ 2002. 2001 2001. 2002. 10

4

2001. 2002 =

dụ 7 : : Tính g trị của biểu thức a) 12 : {390 : [500 (125 + 35. 7)]}

b) 12000 –(1500. 2 + 1800. 3 + 1800. 2 : 3)

Bài tập :

1. Tính

a) 1 + 7 + 8 + 15 + 23 + …. + 160;

b) 1 + 4 + 5 + 9 + 14 + …. + 60 + 97;

c) 78. 31 + 78. 24 + 78. 17 + 22. 72.

d) (456. 11 + 912). 37 : 13 : 74

e) [(315 + 372). 3 + (372 + 315). 7] : (26. 13 + 74. 14)

Xem Thêm:   Soạn bài Ăng-co Vát trang 123 – Tiếng Việt Lớp 4 tập 2 – Tuần 31

2. a) Hãy viết liên tiếp 20 chữ số 5 thành một hàng ngang,rồi đặt dấu + xen giữa các chữ

số đó đ được tổng bằng 1000.

b) Hãy viết liên tiếp tám chữ số 8 thành một ng ngang,rồi đặt dấu + xen giữa các chữ số

đó để được tổng bằng 1000.

3. Chia các số tự nhiên từ 1 đến 100 thành hai lớp : lớp số chẵn lớp s lẻ. hỏi lớp nào

tổng các chữ số lớn hơn lớn hơn bao nhiêu?

5/5 - (814 votes)