0

Bài kiểm tra tiếng Anh lớp 3 chương trình mới

Share

Đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Bài tập tiếng Anh lớp 3 cho trẻ giúp các em củng cố những kiến thức đã học trên lớp và học thêm những kiến thức mới. Thông qua việc luyện tập và làm quen với đề thi sẽ giúp các em làm quen với những dạng bài tập về ngữ pháp và bổ sung thêm từ mới của môn tiếng Anh lớp 3. Sau đây, mời quý phụ huynh và các em cùng tham khảo tài liệu.

Hướng dẫn ra đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh cấp tiểu học theo Thông tư 22

Xem Thêm:   Top 10+ cách phối quần short đi cùng giày thời thượng và sành điệu nhất

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2016 được tải nhiều nhất

The first – semester examination

Time: 35 minutes

Mark The teacher’s remark

Exercise 1: Listen

a/ Listen and tick b/ Listen and number

1. Where when …../ Where are you from?

2. can can’t ……/ Can you swim?

3. Sunday Saturday ……/ This is our classroom.

4. Pencil pencil box ……/ It’s big and nice

5. apple April ……/ I like English.

Exercise 2: Complete the sentences

1. …..hat is you… name? 2. I am …..rom Vietnam.

3. My b…rth…ay is in Septembe… 4. I hav… Engli…h on Friday.

5. ….hose are my notebo…ks.

Exercise 3: Fill in the blank

Xem Thêm:   Bài tập ôn hè môn Tiếng Việt lớp 4 (28 đề)

1. These ………..my pencils

2. ………is your birthday?

3. I have Art ……. Tuesday.

4. What do you do ……….English lesson?

5. Would you ……….some milk?

Exercise 4: Select and tick the letter A, B or C

1. Those are my……………. A. pencil B. a pencil C. pencils

2. My birthday is in………….. A. America B. May C. England

3. …………….is your birthday? A. Who B. When C. How

4. What do you do….. English lesson? A. during B. in C. on

5. These book are ………..the table. A. at B. on C. in

Exercise 5: Answer question

What’s your name? …………………………………………………………………………………………………

Where are you from?…………………………………………………………………………………………….…………

What subjects do you like?………………………………………………………………………………………………

How many students are there in your class?…………………………………………………………….………….

When do you have Maths?…………………………………………………………………………………..………….

Đáp án đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Exercise 1: Listen

Xem Thêm:   Từ vựng tiếng Anh đồ dùng trong nhà – Các vật dụng trong nhà bằng tiếng Anh

a/ Listen and tick (1 point)

1. when 2. can’t 3. Saturday 4. Pencil 5. apple

b/ Listen and number (1 point)

……2/ Where are you from?

……4/ Can you swim?

……1/ This is our classroom.

……3/ It’s big and nice

……5/ I like English.

Exercise 2: Complete the sentences (2 points)

1. What is your name?

2. I am from Vietnam.

3. My birthday is in September

4. I have English on Friday.

5. Those are my notebooks.

Exercise 3: Fill in the blank (2 points)

1. are 2. When 3. on 4. during 5. like

Exercise 4: Select and tick the letter A, B or C (2 points)

1. C. pencils 2. B. May 3. B. When 4. A. during 5. B. on

Exercise 5: Answer question (2 points)

1. My name is……………..

2. I’m from Vietnam.

3. I like……………..

4. There are…………..

5. I have it on…………………../ I have Math on………..

Total: 10 points

5/5 - (767 votes)