0

50 câu hỏi trắc nghiệm về câu tường thuật

Share

Để có thể giúp cho các bạn học sinh lớp 12 có thêm nhiều hành trang để bước vào kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, thì sau đây chúng tôi xin giới thiệu bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh: câu tường thuật.

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích, bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm về câu tường thuật. Sau đây, chúng tôi xin mời tất cả thầy cô và các bạn cùng tham khảo nội dung của tài liệu này.

Câu hỏi trắc nghiệm về câu tường thuật

1. Julia said that she ___________ there at noon.

A. is going to be B. was going to be C. will be D. can be

2. He _______ that he was leaving way that afternoon.

A. told me B. told to me C. said me D. says to me

3. She said to me that she __________ to me the Sunday before.

A. wrote B. has written C. was writing D. had written

4. I _________ him to sell that old motorbike.

A. said to B. suggested C. advised D. recommended

5. My parents reminded me ________ the flowers.

A. remember to plant B. plant C. to plant D. planting

6. I asked Martha ______ to enter law school.

A. are you planning B. is she planning

C. was she planning D. if she was planning

7. Nam wanted to know what time ________.

A. does the movie begin B. did the movie begin

C. the movie begins D. the movie began

8. I wondered_______ the right thing.

A. whether I was doing B. if I am doing C. was I doing D. am I doing

9. The scientist said the earth ________ the sun.

A. goes round B. is going around C. went around D. was going around

10. Peter said that if he ________rich, he _________ a lot.

A. is – will travel B. were- would travel

C. had been – would have travelled D. was – will travel

11. They said that they had been driving through the desert__________.

A. the previous day B. yesterday C. the last day D. Sunday previously

12. He asked the children _________too much noise.

A. not to make B. not making C. don’t make D. if they don’t make

13. The man said that money ___________ the passport to everything.

A. will be B is C. was D. can be

14. The teacher said Columbus _________America in 1942.

A. discovered B. had discovered C. was discovering D. would discover

15. John said he _________ her since they ________ school.

A. hasn’t met – left

B. hadn’t met – had left

C. hadn’t met left

D. didn’t meet – has left

16. The woman asked __________get lunch at school.

A. can the children B. whether the children could

C. if the children can D. could the children

17. Laura said that when she_________ to school, she saw an accident.

A. was walking B. has walked C. had been walking D. has been walking

18. He asked, “Why didn’t she take the final exam?” – He asked why __________ the final exam.

A. she took B. did she take C. she hadn’t taken D. she had taken

19. Ba said he__________ some good marks the semester before.

A. gets B. got C. had gotten D. have got

20. They told their parents that they___________ their best to do the test.

A. try B. will try C. are trying D. would try

5/5 - (586 votes)
Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về giá trị của thời gian