0

429 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề quan hệ vuông góc trong không gian

Share

400 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN THEO CHỦ ĐỀ CÓ ĐÁP ÁN

D. Nếu trong ba vectơ

có hai vectơ cùng phương thì ba vectơ đó đồng phẳng.

Câu 10: Cho hình hộp

. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A.

B.

1 1 1

20AC CA C C

C.

D.

Câu 11: Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

A. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu

AB BC CD DA

B. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu

C. Cho hình chóp S.ABCD. Nếu có

thì tứ giác ABCD là hình bình hành

D. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu

Câu 12: Cho hình lập phương

. Trên các đường chéo BD AD của c mặt bên lần

Xem Thêm:   Hướng dẫn cách ra đề môn Toán Tiểu học theo Thông tư 22

lượt lấy hai điểm M, N sao cho DM = AN. MN song song với mặt phẳng nào sau đây?

A.

B.

C.

D.

Câu 13: Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để

A, B, C, D tạo thành hình bình hành là:

A.

11

22

OA OB OC OD

B.

11

22

OA OC OB OD

C.

D.

OA OB OC OD

Câu 14: Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi I K lần lượt tâm của hình bình hành ABB’A’

BCC’B’. Khẳng định nào sau đây sai ?

A. Bốn điểm I, K, C, A đồng phẳng B.

C. Ba vectơ

không đồng phẳng. D.

Câu 15: Cho tứ diện ABCD. Trên các cạnh AD BC lần lượt lấy M, N sao cho

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 11: Phân tích giá trị hiện thực và giá trị tố cáo trong Hạnh phúc của một tang gia

. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AD BC. Trong các khẳng định sau,

khẳng định nào sai?

A. Các vectơ

không đồng phẳng. B. Các vectơ

đồng phẳng.

C. Các vectơ

đồng phẳng. D. Các vectơ

đồng phẳng.

Câu 16: Cho tứ diện ABCD có các cạnh đều bằng a. Hãy chỉ ra mệnh đề sai trong các mệnh đề sau đây:

A.

AD CD BC DA

B.

C.

D.

hay

Câu 17: Cho tứ diện ABCD. Đặt

, , ,AB a AC b AD c

gọi G trọng tâm của tam giác BCD. Trong

các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A.

B.

1

3

AG b c d

C.

Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 9: Bức tranh xuân trong Cảnh ngày xuân và Mùa xuân nho nhỏ

1

2

AG b c d

D.

1

4

AG b c d

Câu 18: Cho hình hộp

. Gọi M là trung điểm AD. Chọn đẳng thức đúng

A.

1 1 1 1 1 1

B M B B B A BC

B.

1 1 1 1 1 1

1

2

C M C C C D C B

C.

1 1 1 1 1 1

11

22

C M C C C D C B

D.

1 1 1 1 1 1

2BB B A B C B D

Câu 19: Cho tứ diện ABCD điểm G thỏa mãn

GA GB GC GD

(G trọng tâm của tứ diện).

Gọi G

là giao điểm của GA và mp(BCD). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A.

B.

C.

D.

Câu 20: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt trung điểm của AD, BC. Trong các khẳng định sau,

khẳng định nào sai?

A. Các vectơ

đồng phẳng. B. Các vectơ

không đồng phẳng.

5/5 - (771 votes)