0

422 Câu hỏi trắc ngiệm về Tài chính doanh nghiệp

Share

422 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ TÀI CHÍNH DOANH DOANH NGHỊÊP

CHƯƠNG I – TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Câu 1: Thông thường công ty cổ phần được sở hữu bởi:a. Các nhà quản lý của chính công tyb. Các cổ đôngc. Hội đồng quản trịd. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 2: Các trung gian tài chính có thể là:a. Ngân hàng và liên ngân hàngb. Các quỹ tiết kiệmc. Các công ty bảo hiểmd. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 3: Loại hình kinh doanh được sở hữu bởi một cá nhân duy nhất được gọi là:a. Công ty tư nhânb. Công ty nhỏc. Công ty hợp danhd. Người nhận thầu độc lập

Câu 4: Quản trị tài chính doanh nghiệp có vai trò:a. Huy động đảm bảo đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.b. Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quảc. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpd. Bao gồm cả a, b, c

Câu 5: Quyết định đầu tư của một công ty còn được gọi là:a. Quyết định tài trợb. Quyết định khả năng tiền mặtc. Quyết định ngân sách vốnd. Không câu nào đúng

Câu 6: Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp:a. Sự khác biệt về hình thức pháp lý tổ chức DNb. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanhc. Môi trường kinh doanh của DNd. Tất cả các câu trên

Câu 7: Nội dung của QTTCDN:a. Tham gia đánh giá lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanhb. Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệpc. Tổ chức sử dụng vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệpd. Tất cả các ý trên

Câu 8: Công ty cổ phần có thuận lợi so với loại hình công ty tư nhân và công ty hợp danh bởi vì:a. Được miễn thuếb. Tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lýc. Trách nhiệm vô hạnd. Các yêu cầu báo cáo được giảm thiểu

Câu 9: Mục tiêu về tài chính của một công ty cổ phần là:a. Doanh số tối đab. Tối đa hóa lợi nhuậnc. Tối đa hóa giá trị công ty cho các cổ đôngd. Tối đa hóa thu nhập cho các nhà quản lý

Câu 10: Các trường hợp dưới đây là những ví dụ của tài sản thực ngoại trừ:a. Máy móc thiết bịb. Bất động sảnc. Các loại chứng khoánd. Thương hiệu

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

5/5 - (602 votes)
Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 6: Kể về một buổi tiệc sinh nhật (Dàn ý + 10 mẫu)