0

30 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5

Share

Lớp nào, hàng nào không có đơn vị thì có thể không cần đọc (đối với hàng chục ở các

lớp đọc là “linh” hoặc “lẻ”).

Ví dụ: 75 604 305 đọc là: Bảy mươi lăm triệu sáu trăm linh bốn nghìn ba trăm lẻ năm.

9. Viết số tự nhiên có nhiều chữ số nên viết lớp nọ cách lớp kia một khoảng cách lớn

hơn khoảng cách giữa hai chữ số trong cùng một lớp.

Ví dụ: Năm triệu không trăm bảy tư nghìn hai trăm ba tư: 5 074 234. Khi viết các số có

nhiều hơn một chữ số, trong đó ít nhất có một chữ số chưa biết, cần phải có dấu “gạch

Xem Thêm:   Địa lí lớp 5 Bài 16: Ôn tập – Giải bài tập Địa lí 5 trang 101

ngang” trên đầu số đó.

* Phép chia số tự nhiên

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. a : b = c (số bị chia : số chia = thương)

Muốn tìm số bị chia chưa biết, ta lấy thương nhân với số chia (số bị chia = s

chia thương).

Muốn tìm số chia chưa biết, ta lấy số bị chia chia cho thương (số chia = số bị chia :

thương).

2. Bất kỳ số nào chia cho 1 cũng bằng số đó (a : 1 = a)

Một số chia cho chính nó thì bằng 1 (a : a = 1)

Xem Thêm:   Toán 6 Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng Chân trời sáng tạo

3. Số 0 chia hết cho bất kỳ số nào khác 0 đều bằng : 0 : a = 0.

4. Nếu gấp số bị chia và số chia lên cùng một số lần thì thương không đổi.

a : b = c

(a x m) : (b x m) = c (m khác 0)

5. Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia cho số chia thì ta

có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

(a + b) : c = a : c + b : c.

6. Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi

Xem Thêm:   Bài tập toán lớp 6: Tìm chữ số tận cùng – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 6

lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (b và c khác 0).

7. Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó

(nếu chia hết) rồi nhân kết quả với thừa số kia.

(a x b) : c = a : c x b = a x (b : c) (với c khác 0).

8. Muốn chia một số chẵn chục, chẵn trăm, chẵn nghìn…cho 10, 100, 1000,…ta chỉ

việc bỏ bớt đi một, hai, ba,…chữ số 0 tận cùng bên phải số đó.

9. Phép chia có dư:

5/5 - (696 votes)