0

1971 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số

Share

Câu 1. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Hàm số

đạt cực tiểu tại

điểm:

A.

B.

C.

D.

Câu 2. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Đồ thị hàm số

có bao nhiêu

đường tiệm cận đứng:

A.

B.

C.

D.

Câu 3. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Giả sử tiếp tuyến của đồ thị hàm số

32

2 6 18 1yx x x

song song với đường thẳng

dạng

Khi đó tổng của

là:

A.

B.

C.

D.

Câu 4. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Tìm GTLN GTNN của hàm số

54 3

551yx x x



Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 10: Vẻ đẹp tâm hồn Nguyễn Trãi qua bài Cảnh ngày hè

trên

1; 2 ?







A.

1;2 1;2

min 10, max 2

xx

yy

 



 

 



B.

1;2 1;2

min 2, max 10

xx

yy

 



 

 



C.

1;2 1;2

min 10, max 2

xx

yy

 



 

 

 

D.

1;2 1;2

min 7, max 1

xx

yy

 



 

 



Câu 5. (THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội – 2017) Hàm số

đồng biến trên:

A.

B.

Xem Thêm:   Bài tập rèn luyện kĩ năng viết chính tả lớp 2

C.

D.

Câu 6. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Số điểm cực trị của đồ thị hàm số

1

x

y

là:

A.

B.

C.

D.

Câu 7. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Cho hàm số

bảng biến thiên như

sau. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên

B. Hàm số đạt cực đại tại

C.

( ) 0, .fx x 

D. Hàm số đồng biến trên

.

Câu 8. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Gọi giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số

trên đoạn

1; 2



Xem Thêm:   Khoa học lớp 4 Bài 54: Nhiệt cần cho sự sống





lần lượt là

. Khi đó, giá trị của

là:

A.

B.

C.

D. Một số lớn hơn

Câu 9. (THPT Chuyên Amsterdam Nội 2017) Cho hàm số

đồ thị như hình vẽ.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng

C. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng

.

5/5 - (774 votes)