0

101 câu hỏi trắc nghiệm điện xoay chiều hay và khó

Share

110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY VÀ KHÓ

Giáo viên: ĐẶNG VIỆT HÙNG

Câu 1: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có R = 50 Ω; L = 159 mH, C = 31,8 F µ. Điện áp hai ñầu ñoạn mạch có biểu thức u = 120cos100πt(V). Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R trong 1 phút là:A.1000 J. B.4320 J. C.432 J. D.200 J.

Câu 2: Một đèn ống huỳnh quang được đặt dưới hiệu điện thế có giá trị cực đại 127 V và tần số 50 Hz. Biết đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế tức thời đặt vào đèn |u| ≥ 90 V. Tinh thời gian trung bình ñèn sáng trong mỗi phút?A.30 s B.40 s C.20 s D.1 s

Câu 3: Cho mạch điện RCL mắc nối tiếp theo thứ tự R, C, L, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được; R = 100 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều tần số f = 50 Hz. Thay đổi L người ta thấy khi L = L1 và khi L = L2 = L1/2 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch như nhau nhưng cường độ dòng điện tức thời vuông pha nhau. Giá trị của L1 làA. L1 =1/π (H). B. L1 = 2/π (H). C. L1 = 4/π (H). D. L1 = 1/2π (H).

Câu 4: Mạch RLC có R2 = L/C và tần số thay đổi ñược. Khi f = f1 hoặc f = f2 thì mạch có cùng hệ số công suất. Biết f2 = 4f1. Tính hệ số công suất của mạch khi đó.A. √13/4 B. √2/13 C. 2/√13 D. √6/3

Câu 5: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều . Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị làA. √3/2 B. √2/2 C. 3/5 D. 4/5

Câu 6: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch, AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch MB có điện trở R mắc nối tiếp với tụ C, tụ điện có dung kháng gấp 3 lần điện trở R. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB khi cuộn cảm có giá trị L1 và L2 tương ứng là U1 và U2. Biết . Hệ số công suất của mạch AB khi L = L1 làA. 5/√194 B. 5/√97 C. 2/25 D. 10/√97

Câu 7: Người ta dùng một vôn kết (có điện trở rất lớn) và một điện trở đã biết R = 100 Ω để xác định điện dung C của một tụ, điện trở r cùng hệ số tự cảm L của một cuộn dây. Lần đầu mắc tụ nối tiếp với cuộn dây vào một hiệu điện thế xoay chiều f = 50 Hz, và đo được các hiệu điện thế U = 200 V hai đầu đoạn mạch, Ud = 80√5 V hai đầu cuộn dây, UC = 200 V ở hai đầu tụ. Lần hai mắc thêm điện trở R nối tiếp với tụ và cuộn dây vào mạch ñiện rồi đo hiệu điện thế hai đầu tụ được a) Hãy tính r, L, CA.200 Ω; 0,318 H; 12,7 µF B.200 Ω; 0,626 H; 12,7 µFC.100 Ω; 0,626 H; 12,7 µF D.100 Ω; 0,318 H; 12,7 µF

b)Tính công suất tiêu thụ trong mỗi trường hợp ở trênA. 28 W; 53 W B.128 W; 53 W C.280 W; 530 W D.12 W; 5 W

Download tài liệu để xem chi tiết.

5/5 - (664 votes)
Xem Thêm:   Nhiễm HIV bao lâu mới phát hiện? Xét nghiệm HIV