0

100 câu hỏi trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh

Share

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là tiếp thu?

a) Lòng nhân ái và đức hy sinh của hồi giáo.b) Các giá trị văn hóa tiến bộ của thời kỳ Phục Hưng.c) Giá trị truyền thống của dân tộc.

2. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là tiếp thu?

a) Tinh hoa văn hóa nhân loại.b) Các giá trị văn hóa tiến bộ của thời kỳ Phục Hưng.c) Toàn bộ tư tưởng của các nhà khai sáng.

3. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là dựa trên ?

a) Phẩm chất cá nhân của HCMb) Lòng nhân ái đức hy sinh của thiên chúa giáoc) Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo

4. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng HCM là tiếp thu?

a) Tư tương văn hóa phương đôngb) Tư tương văn hóa phương Tâyc) Chủ Nghĩa Mác-LêNin

5. Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hóa Việt Nam được HCM tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:

a) Chủ Nghĩa yêu nước Việt Namb) Những mặt tích cực của Nho Giáo.c) Tư tưởng vị tha của Phật Giáo.

6. Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước, thương nòi của Nguyễn Ái Quốc được tính từ:

a) Trước năm 1911.b) Năm 1911->1920.c) Năm 1921->1930.

7. Giai đoạn tìm tòi con đường cứu nước, giải phóng dân tộc được tính từ:

a) 1890->1911.b) 1911->1920.c) 1921->1930

8. Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng việt nam được tính từ:

a) 1911->1920b) 1921->1930c) 1930->1941

9. Giai đoạn vượt qua thử thách, kiên trì con đường đã xác định chớp cách mạng VN tính từ:

a) 1911->1920b) 1921->1930c) 1930->1945

10. Trong những luận điểm sau đây, luận điểm nào thể hiện tư tưởng dựa vào sức mình là chính?

a) Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nổ lực của bản thân anh em.b) Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta.c) Cả a&b

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

5/5 - (571 votes)
Xem Thêm:   Văn mẫu lớp 7: Viết một đoạn văn với đề tài tự chọn trong đó có sử dụng phép điệp ngữ